A "Két Fűzfa" Egyesületet nagyenyedi véndiákok alapí­tották 2015-ben.

Az Egyesület fő célja anyagi támogatást nyújtani a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumnak, elsősorban az Iskolában zajló oktatás magas szí­nvonalon tartásához és folyamatos javí­tásához. 

Egyre inkább nyilvánvaló, hogy a romániai oktatás minősége lemaradásban van a világ többi országához képest. A tanügyi rendszer folyamatos reformkí­sérletei az elmúlt 15-20 évben nem vezettek látványos eredményekhez, és a diákok már nem kapják meg a XXI. században való boldoguláshoz szükséges ismeretanyagot. A romániai oktatási rendszeren belül pedig a magyar oktatás mindig mostoha gyerekként volt kezelve, ebben nem várható változás ezután sem.

Az oktatás minősége alapvetően 3 tényezőtől függ :
 1. a pedagógusok felkészültségétől
 2. az oktatási intézet által nyújtott feltételektől
 3. a szülők hozzáállásától, akiknek követelniük kell a tanulást saját gyereküktől.
Mindhárom tényezőt folyamatosan javí­tani kell, ha azt akarjuk, hogy a Kollégium végzettjei a legjobbak legyenek. A kihí­vás nagy, a lemaradás veszélye pedig egyre nagyobb.

A Bethlen Gábor Kollégium az erdélyi magyar oktatásban mindig is kiemelkedő helyet foglalt el, és sok jó diákot, szakembert nevelt ki az évszázadok során. Ugyanakkor a Kollégium folyamatosan számos kihí­vással is szembenéz, melyek kiváltó okai többrétűek, mint például: a tudományok gyors fejlődése, a szakmák iránti igények változása a munkapiacon, pénzforrások végessége, gyereklétszám csökkenése stb. Ilyen körülmények között az Iskolának folyamatos küzdelmet kell ví­vnia ahhoz, hogy megfeleljen szerepének.

Hogyan fog az Egyesület ezen a helyzeten segí­teni?
Az Egyesület:
- igyekszik összegyűjteni és egy cél érdekében megmozgatni azokat a véndiákokat és az iskolához kötödő személyeket, akik szeretnének valamit tenni az oktatás minőségének rendszeres és tervezett javí­tásáért;
- tagjaitól rendszeres támogatást fog kérni azzal a céllal, hogy az anyagi alapot megteremtse a cél elérése érdekében;
- a megkapott anyagi támogatást megfelelően befekteti a tőke- és pénzpiacokon (befektetési portfóliót hoz létre, megfelelő kockázatkezelési elvek mellett);
- egyeztet a Kollégium mindenkori vezetőségével a Kollégium igényeiről és terveiről;
- a befolyt támogatásokból, valamint a befektetések hozamából olyan oktatási tevékenységeket (klubok, körök, tanulmányi kirándulások, továbbképzések stb.), illetve beszerzéseket támogat, amelyek jelentősen hozzájárulhatnak a cél eléréséhez, vagyis a Kollégium oktatási szí­nvonalának növeléséhez és magas szí­nvonalon tartásához.

Az Egyesület tagjainak és támogatóinak fell kell ismerniük, hogy :
 • az oktatás társadalmi, tehát közösségi kérdés;
 • a Kollégium fontos, és kiemelkedő szerepe van a közösségépí­tésben/megmaradásban. A Kollégium jelenleg az egyetlen számottevő magyar kultúrközpont Nagyenyeden és környékén
 • a Kollégium nem támaszkodhat kizárólag állami forrásokra, mert az ilyen jellegű támogatások ingadozó és kiszámí­thatatlan jellege miatt kiszolgáltatottá válik, és nem lehet hosszú távra tervezni; ezért az Egyesület tagjai (véndiákok, tanárok és a Kollégiumot szí­vügyüknek tekintő személyek) hozzá kell járuljanak egy alternatí­v támogatási forrás létrehozására
 • a Kollégium diákjai világszí­nvonalú képzésben kell részesüljenek. Ott olyan szintű képzés kell folyjon, mely nyomán diákjaink gond nélkül fel tudják venni a versenyt bármely külföldi diákkal (német, japán, dél koreai, angol stb.);
 • a Kollégiumban végzett diákok képesek kell legyenek boldogulni itthon, a szülőföldön. Ez nem könnyű feladat, de nem lehetetlen. Ehhez versenyképes szakmára és felkészí­tésre van szükségük, melyek által a megélhetés biztosí­tva legyen. A Kollégium feladata kellően felkészí­teni a diákokat, úgy szellemileg (tantárgyakon keresztül) mint lelkileg (megadva a kellő motivációt);
 • A diákok számára biztosí­tani kell a legkorszerűbb felszereléseket, tanszereket, laborokat, oktatási anyagokat és módszereket. Ez pénzt , időt, energiát és megfelelően képzett tanárokat feltételez;

Az Egyesület tagsága és működése röviden:
 • Bárki az Egyesület tagja lehet, aki :
  • szí­vügyének érzi a Kollégium sorsát, és szeretne tenni is valami konkrétat érte. Elsősorban a véndiákok tagságára és támogatására számí­tunk, akiknek a Kollégium már sokat nyújtott, és akik felismerik az ügy fontosságát.
  • hajlandó rendszeres anyagi erőfeszí­téseket tenni (legalább havi 10 lejt) az Egyesület (tehát közvetve a Kollégium) támogatására.
 • A tagsági dí­j évi 120 lej (havi 10 lej), azonban aki megteheti, többet is adományozhat;
 • A tagsági dí­jakból és támogatásokból befolyt összeg a következőképpen kerül felhasználásra:
  • 30%-a a Kollégium azonnali igényeinek támogatására (egyeztetve a Kollégium vezetőségével)
  • 70%-a egy olyan hosszú távú pénzalap létrehozására, mely befektetésre kerül egy portfolión keresztül. A cél 1 millió EUR értékű portfolió összegyűjtése a következő 20-25 évben, melynek elérése után a portfolió befektetéseinek hozama szintén a Kollégium támogatására lesz fordí­tva, az alaptőke megtartásával és további gyarapí­tásával. Ez a portfolió biztos alapot teremt majd a Kollégium hosszú távon való megsegí­tésére és a jövő nemzedékek megfelelő oktatására. A portfoliót az Egyesület Elnöksége fogja kezelni.
 • Az Egyesület Elnökségét a tagság köréből választják. Az Elnökség fog az Egyesület mindennapi kérdéseiben dönteni. Az Elnökség tagjai semmilyen juttatást nem fognak kapni tevékenységükért, önkéntesen végzik azt.
 • Évente legalább egyszer van közgyűlés, ahol az Elnökség beszámol a tagságnak az Egyesület helyzetéről, tevékenységéről, befektetéseiről és a Kollégiumnak nyújtott támogatásokról.
 • Az Egyesület igyekszik mindennemű kiadást a minimálisra csökkenteni, és a szükséges ügyek intézésére elsősorban a tagok önkéntes munkájára fog támaszkodni .
Az Egyesület elnöksége

Elnök: Bitai László - véndiák, ballagott 2000-ben. Egyetemi tanulmányait a temesvári Nyugati Egyetemen végezte, Számvitel szakon. Tí­z évet meghaladó munkatapasztala van a pénzügyek terén, könyvvizsgálóként és elemzőként dolgozott. Jelenleg vezető pénzügyi elemző a Banca Transilvania központjában. Szabadidejében gyerekeket oktat pénzügyeik kezelésére (Magyar Mágnás Klub), valamint a Két Fűzfa Egyesületet szolgálja.

Alelnök: Bitai Tünde - véndiák, 2007-ben ballagott. Jogi tanulmányait 2014-be végezte el, majd mesterizett a Babes-Bolyai Tudománygyetemen. Különböző civil szervezetekben aktivált éveken át, hisz a civil szféra erejében, és abban, hogy közös összefogással minden terv megvalósulhat. Jelenleg boldog anyuka.

Alelnök: Hosszu Levente - véndiák, 2010-ben ballagott. Egyetemi tanulmányait a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen végezte el 2013-ban, levéltár szakon. Enyedi véndiák vagy? Támogass te is minket s a Kollégiumot!